Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu MATTEO CUCINA s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť MATTEO CUCINA s. r. o. so sídlom a adresou Kováčska 69, 080 01 Košice, IČO 46 610 278, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice v oddiele Sro vo vložke č. 29550/V (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) v spojení s § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie

1.2.1. spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;

1.2.2. výrobkom nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa;

1.2.3. reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku;

1.2.4. vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, a to v sídle predávajúceho, v mieste, kde má predávajúci umiestnenú svoju prevádzkareň, ako aj na internetovom portáli www.matteocucina.sk, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci, (ďalej len „internetový portál“).

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PRI KÚPNEJ ZMLUVE A SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok pri prevzatí spotrebiteľom. Ak nejde o výrobky, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí výrobku v záručnej dobe (záruka).

2.2. Vada musí mať svoj pôvod v dohodnutom plnení. Za vadu nemožno považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku toho, že spotrebiteľ používal výrobok v rozpore s manuálmi, návodmi na použitie, obsluhe a údržbe, príručkami alebo akýmikoľvek inými dokumentmi vzťahujúcimi sa k výrobku.

2.3. Záručná doba pri predaji výrobku je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Ak je na výrobku, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.4. Pri použitých veciach je záručná doba 12 (dvanásť) mesiacov.

2.5. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

2.6. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.7. Predávajúci môže vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi alebo v reklame poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

2.8. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha výrobku umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

2.9. Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom alebo odo dňa, keď bol spotrebiteľ povinný výrobok prevziať. Ak má kúpený výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 (troch) týždňov od prevzatia výrobku a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

2.10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.11. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.

2.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

2.13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať.

2.14. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní výrobku.

2.15. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

2.16. Ak výrobok predávaný za nižšiu cenu alebo použitý výrobok má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu výrobku právo na primeranú zľavu.

2.17. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene výrobku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového výrobku. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

2.18. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2.19. Práva zo zodpovednosti za vady pri výrobkoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

 

 3. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

3.1. Spotrebiteľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť výrobok prezrieť. 

3.2. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil. Len čo spotrebiteľ zistí vadu výrobku, je povinný výrobok uschovať po primeranú dobu, ktorú určí predávajúci na preskúmanie vady. Ak ide o výrobok podliehajúci rýchlej skaze, môže ju kupujúci po upozornení predávajúceho bez meškania predať.

3.3. Po zistení vád je spotrebiteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku vzniku alebo hromadeniu škôd, najmä je povinný prestať vadný výrobok používať a na odvrátenie hroziacej škody zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia.

3.4. Ak ide o zjavné vady, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže predávajúci výslovne ubezpečil, že výrobok je bez akýchkoľvek vád.

3.5. Ak chce spotrebiteľ uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, pretože si tretie osoby robia nárok na výrobok, musí to bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Ak tak neurobí, nestratí síce svoj nárok zo zodpovednosti za vady, ale predávajúci môže proti nemu uplatniť všetky námietky, ktoré neboli uplatnené proti tretej osobe.

3.6. Pri predkladaní výrobku na reklamáciu:

 3.6.1. je potrebné predložiť doklad o kúpe výrobku;

 3.6.2. je potrebné, aby výrobok spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.);

 3.6.3. v prípade, že si spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál  záručného listu.

3.7. Pre účinné uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je spotrebiteľ povinný vytknúť konkrétnu vadu a zároveň uviesť, aké právo z tohto dôvodu uplatňuje, a to v záručnej dobe a na určenom mieste.

3.8. Ak má spotrebiteľ viacero práv zo zodpovednosti za vady (výmena výrobku, odstúpenie od zmluvy, atď.), patrí mu právo voľby, ktoré z týchto práv si uplatní. Raz vykonanú voľbu možno meniť len dohodou zmluvných strán.

3.9. Spotrebiteľ má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do 1 (jedného) mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vady vytknúť; inak toto právo zanikne.

3.10. Spotrebiteľ má právo na primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde.

3.11. Ak spotrebiteľ sám opravil vady bez toho, aby ich predávajúcemu oznámil, nemôže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady. Okolnosti, pre ktoré spotrebiteľ nemohol predávajúcemu vady oznámiť sú z tohto hľadiska právne bezvýznamné.

3.12. Uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád výrobku, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu (náhrada škody, bezdôvodné obohatenie).

3.13. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

4. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

4.1. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Adresou prevádzkarne predávajúceho je Drevný Trh 3, 040 01 Košice.

4.2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

4.4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmlúv uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

5.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 18.12.2017.

6. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto ako Dotknutá osoba v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne udeľujem súhlas predávajúcemu, ktorým je MATTEO CUCINA s. r. o. so sídlom Kováčska 69, 080 01 Košice, IČO 46 610 278, ako Prevádzkovateľovi v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len „Osobné údaje Dotknutej osoby“) v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na účely vyplývajúce z právneho vzťahu medzi mnou ako Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom ako aj za účelom zasielania rôznych propagačných, či reklamných materiálov Prevádzkovateľom. Uvedený súhlas so spracúvaním Osobných údajov Dotknutej osoby udeľujem Prevádzkovateľovi na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov.

V súlade s ustanovením § 15 Zákona o ochrane osobných údajov týmto ako Dotknutá osoba čestne prehlasujem, že si Prevádzkovateľ voči mne splnil svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ma so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. Rovnako som Prevádzkovateľom poučený o všetkých nasledujúcich právach Dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Dotknutej osoby. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailom na info@matteocucina.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „orgán ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.“).
 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z.sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.
 3. Pre spotrebiteľské spory vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spotrebiteľom) bude príslušná Slovenská obchodná inšpekcia v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z., tým nie je dotknutá predchádzajúca veta.
 4. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.
  1. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
  2. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
  3. Návrh musí obsahovať
   1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt
   2. presné označenie predávajúceho,
   3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
   4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
   5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
   6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie.
 5. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 6. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 8. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Orgán ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia